Beleidsplan

Start De Broederenkerk Het Cultuurfonds Beleidsplan De financiŽn Adopteer een tegel

Beleidsplan 2021 - 2023

Ten behoeve van de registratie als ANBI

1. Oprichting en doelstelling

De stichting is opgericht op 25 oktober 2000 bij akte, verleden voor de heer mr. T.M.A. Noordman, notaris te Twello.

De essentie van de statutaire doelstelling is het werven van gelden voor het in stand houden, als monument en als centrum van religieus en cultureel leven, van de 
Broederenkerk te Deventer.

Populair gezegd dient de stichting als hulp voor de parochie van de Heilige Lebuinus om daar gelden te werven waar een instelling van de katholieke kerk minder goed of niet toe in staat is.

Het dossiernummer bij de Kamer van Koophandel is 08092867
 

Het nieuwe altaar, gemaakt van elementen van de voormalige communiebank

De nieuwe ambo, voorleestafel, idem, wordt nog even afgestoft

2. Bereikte resultaten.

De stichting heeft in de loop van haar bestaan een niet gering geldbedrag weten te vergaren, onder meer bij private fondsen en particulieren. Met die gelden is met name een stimulans gegeven aan een eerdere restauratie van de ramen van de kerk. 

Gezegd mag daarom worden, dat de stichting in ruim twintig jaar haar bestaansrecht heeft bewezen.

De stichting maakt minimale onkosten, de bestuursleden en adviseurs 
ontvangen generlei vergoeding in welke zin dan ook. Alle verkregen middelen worden rechtstreeks ter beschikking gesteld van het statutaire doel.

3. ANBI-status

De belastingdienst te Heerlen heeft bij beschikking van 20 september 2007 de stichting voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Het fiscaal nummer is: 8160.37.541.

4. Actueel beleid.

De Broederenkerk is in de jaren 2012-2013 ingrijpend gerestaureerd. Opdrachtgever daartoe was het bestuur van de parochie van de Heilige Lebuinus, de parochie waarvan het gebouw de hoofdkerk is. De restauratie is in hoofdzaak eind-2013 gereed gekomen, wel blijven daarna nog enkele afsluitende werkzaamheden nodig.

De eerste tegels zijn gelegd, de banken geplaatst; Johannes is er al.
Links boven, achter de lamp, met de stippen: een deel van de nieuwe verwarming

Het paste geheel binnen het doel van de stichting om de huidige restauratie financieel te ondersteunen. Dat gebeurde met name op de volgende manieren:

het werven van aanvullende financiŽle middelen
het bieden van onderdak aan de sponsoractie voor restauratie van de historische collectie beelden
het bekostigen van de restauratie van het grote kruisbeeld
het mede mogelijk maken van de inzet van een projectmedewerkster die het restauratieproces ondersteunde en begeleidde.

Het bestuur blijft voornemens om na het afsluiten van de restauratie te blijven helpen het kerkgebouw in stand te houden, met name door

fondsenwerving enerzijds en 
het mede bekostigen van noodzakelijke voorzieningen anderzijds. 

De afgelopen jaren heeft de stichting onder meer de volgende activiteiten financieel (mede) mogelijk gemaakt:

Het uitbreiden en verbeteren van het stiltecentrum achter in het kerkgebouw dat dagelijks is geopend en jaarlijks vele duizenden bezoekers ontvangt.
Het verwerven van een tweede pijporgel dat onder meer ten dienste staat van optredende musici, waaronder jeugdige leerlingen van lokale muziekopleidingen.
Het aanschaffen van een piano, die voor de eredienst maar ook voor profaan medegebruik van het gebouw wordt ingezet.
Het inrichten van tentoonstellingen uit het cultureel erfgoed van de kerk, zoals paramenten en rond de gebrandschilderde ramen.
Het uitbrengen van publicaties en van audiovisuele producties rond de zojuist genoemde objecten, zoals het orgel en het uurwerk.
 

De stichting fungeert mede als bewaarder van enkele bestemmingsreserves, bijvoorbeeld voor het bevorderen van pelgrimsreizen en het mogelijk maken van publicaties. 

Voor het jaar 2021 heeft de stichting zich met name ťťn groot doel gesteld, te weten het restaureren van het historische uurwerk van de kerk. Het vooruitzicht bestaat dat dit plan tot een goed einde zal worden gebracht.

Het project waarbij bezoekers een vloertegel kunnen adopteren, desgewenst met inscriptie, blijkt blijvend belangstelling te trekken en wordt daarom voortgezet. Een vrijwilliger heeft alle data van dit project in een database digitaal vastgelegd en houdt dit bestand bij.

Vanaf 2021 ondersteunt de stichting de verdere uitbouw van de functie van de Broederenkerk als de centrale parochiekerk van St. Lebuinus. Gedacht kan worden aan het aanbrengen van meer voorzieningen voor beeld en geluid en van meubilering.

Het beleid inzake tentoonstellingen en publicaties zal worden voortgezet.

Zodra de coronamaatregelen het mogelijk maken zal de stichting de helpende hand bieden bij het organiseren van een bedevaart naar Lourdes of een ander pelgrimsoord, en wel met name voor deelnemers met een smalle beurs.

5. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur is thans samengesteld uit de volgende drie leden:

de heer dr. C.M. Hogenstijn, voorzitter
mevrouw M.J. Veenstra-Dijk, secretaris
de heer G.T. Buve, penningmeester

Allen zijn woonachtig in Deventer en binnen het gebied van de locatie 
Broederen van de St. LebuÔnusparochie.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting, Deventer, januari 2021.