Beleidsplan

Start De Broederenkerk Het Cultuurfonds Beleidsplan De financiŽn Adopteer een tegel

Beleidsplan 2013 - 2015

Ten behoeve van de registratie als ANBI

1. Oprichting en doelstelling

De stichting is opgericht op 25 oktober 2000 bij akte, verleden voor de heer mr. T.M.A. Noordman, notaris te Twello.

De essentie van de statutaire doelstelling is het werven van gelden voor het in stand houden, als monument en als centrum van religieus en cultureel leven, van de 
Broederenkerk te Deventer.

Populair gezegd dient de stichting als hulp voor de parochie van de Heilige Lebuinus om daar gelden te werven waar een instelling van de katholieke kerk minder goed of niet toe in staat is.

Het dossiernummer bij de Kamer van Koophandel is 08092867
 

Het nieuwe altaar, gemaakt van elementen van de voormalige communiebank

De nieuwe ambo, voorleestafel, idem, wordt nog even afgestoft

2. Bereikte resultaten.

De stichting heeft in de loop van haar bestaan een niet gering geldbedrag weten te vergaren, onder meer bij private fondsen en particulieren. Met die gelden is met name een stimulans gegeven aan een eerdere restauratie van de ramen van de kerk. 

Gezegd mag daarom worden, dat de stichting in dertien jaar haar bestaansrecht heeft bewezen.

De stichting maakt minimale onkosten, de bestuursleden en adviseurs 
ontvangen generlei vergoeding in welke zin dan ook. Alle verkregen middelen worden rechtstreeks ter beschikking gesteld van het statutaire doel.

3. ANBI-status

De belastingdienst te Heerlen heeft bij beschikking van 20 september 2007 de stichting voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Het fiscaal nummer is: 8160.37.541.

4. Actueel beleid.

De Broederenkerk wordt in de jaren 2012-2013 ingrijpend gerestaureerd. Opdrachtgever daartoe is het bestuur van de parochie van de Heilige Lebuinus, de parochie waarvan de kerk deel uitmaakt. De restauratie zal in hoofdzaak eind-2013 gereed zijn. Naar verwachting zullen daarna nog enkele afsluitende werkzaamheden worden uitgevoerd.

De eerste tegels zijn gelegd, de banken geplaatst; Johannes is er al.
Links boven, achter de lamp, met de stippen: een deel van de nieuwe verwarming

Het past geheel binnen het doel van de stichting om de huidige restauratie financieel te ondersteunen. Dat gebeurt met name op de volgende manieren:

het werven van aanvullende financiŽle middelen
het bieden van onderdak aan de sponsoractie voor restauratie van de historische collectie beelden
het bekostigen van de restauratie van het grote kruisbeeld
het mede mogelijk maken van de inzet van een projectmedewerkster die het restauratieproces ondersteunt en begeleidt.

Tot de definitieve afsluiting van de restauratie, in de loop van 2014, zal de stichting beschikbaar blijven om haar taak ter zake te vervullen.

Het bestuur is voornemens om na het afsluiten van de restauratie te blijven helpen het kerkgebouw in stand te houden, met name door

fondsenwerving enerzijds en 
het mede bekostigen van noodzakelijke voorzieningen anderzijds. 

Uiteraard zal dat gebeuren in nauwe samenwerking met het parochiebestuur en de locatieraad. 

Hierbij dient voor de duidelijkheid nog te worden opgemerkt dat de stichting een rechtspersoon is naar burgerlijk recht, die in bestuurlijke en financiŽle zin onafhankelijk is ten opzichte van de parochie. 

5. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur is thans samengesteld uit de volgende drie leden:

de heer dr. C.M. Hogenstijn, voorzitter
mevrouw M.J. Veenstra-Dijk, secretaris
de heer G.T. Buve, penningmeester

Allen zijn woonachtig in Deventer en binnen het gebied van de locatie 
Broederen van de St. LebuÔnusparochie.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting, Deventer, november 2013.